Giấy tờ pháp lý của TAMOZI DIET

Giấy công bố TAMOZI DIET

 

Phiếu kết quả thử nghiệm âm tính với Sibutramin